Kondor bike team

Kondor bike team

Stanovy občanského sdružení Kondor bike team Postřekov1. Základní ustanovení


 1. Název občanského sdružení: Kondor bike team Postřekov – cyklistický klub
 2. Klub je sdružením neuzavřeného počtu fyzických osob

2. Sídlo sdružení a kontaktní adresa


 1. Klub sídlí na adrese: Postřekov 346, 345 35
 2. Kontaktní adresa pro korespondenci: Jaroslav Běhounek, Postřekov 346, 345 35
 3. Webové stránky: www.kondorbiketeam.wz.cz

3. Činnost sdružení


Předmětem činnosti cyklistického klubu Kondor bike team Postřekov (dále jen klubu) je sdružování zájemců o amatérskou cyklistiku, provozování všech forem cyklistiky a pořádání sportovních, cykloturistických a společenských akcí.


4. Orgány sdružení


 1. Nejvyšším orgánem klubu je Valná hromada, která se uskuteční každý rok na závěr cyklistické sezóny. Řeší se připomínky a náměty k činnosti klubu v uplynulé sezóně, navrhuje se činnost klubu pro sezónu následující a schvalují se nadpoloviční většinou přítomných členů klubu. Datum konání Valné hromady stanovuje Výkonný výbor a informuje o tom na webových stránkách klubu minimálně se čtrnáctidenním předstihem.
 2. Výkonný výbor klubu je početně neomezený kolektiv organizátorů činnosti klubu. Výkonný výbor tvoří prezident, jednatel, pokladník a každý, kdo se aktivně podílí na činnosti klubu a organizování akcí klubu. Účast ve výkonném výboru je dobrovolná.
 3. Prezident klubu je volen Valnou hromadou klubu z jeho členů na období pěti let. Jeho povinností řídit klub a prezentovat jej na veřejnosti.
 4. Jednatel a pokladník jsou voleni Valnou hromadou z jeho členů na období jednoho roku. Jejich povinností je koordinovat činnost klubu a napomáhat prezidentovi v činnostech finančních a administrativních.
 5. Prezident, jednatel a pokladník jsou oprávněni jednat samostatně jménem klubu z pověření výkonného výboru.

5. Členství v klubu


Členem klubu může být zletilá i nezletilá osoba (se souhlasem rodičů nebo práv. zástupců), která souhlasí se stanovami klubu. Členství vzniká dnem, kdy Výkonný výbor rozhodne o přijetí člena za základě přihlášky.


6. Práva a povinnosti člena


Právem každého člena je:

 1. Navrhovat a schvalovat Výkonný výbor a zúčastnit se jeho jednání
 2. Navrhovat Výkonnému výboru pořádání akcí v rámci klubu
 3. Být včas informován o všech akcích klubu prostřednictvím www stránek

Povinností každého člena je:

 1. Při sportovních akcích dbát zásad fair play
 2. Být nápomocen Výkonnému výboru při pořádání akcí klubu a aktivně se podílet na činnosti klubu

7. Zánik členství v klubu


 1. dohodou
 2. vystoupením člena
 3. smrtí člen
 4. vyloučením
 5. zánikem sdružení

8. Hospodaření


Finanční fond klubu je tvořen zisky s pořádání sportovních a kulturních akcí nebo příspěvky a dary od FO a PO.Prostředky z fondu klubu jsou používány k organizování činnosti klubu a v rámci pořádaných akci. Pokladník je oprávněn z pověření Výkonného výboru nakládat s prostředky z fondu klubu.


9. Závěrečná ustanovení


Posláním cyklistického klubu Kondor bike team Postřekov je zvyšovat u každého člena zájem o aktivní cyklistiku všech forem a čestným soutěžením při sportovních podnicích prohlubovat přátelství a úctu k soupeřům.

Kalendář akcí

Počasí


© 2011• Kondor bike team • Všechna práva vyhrazena • Počitadlo

TOPlist